top of page

PRIVACY POLICY

SI AGENCY veiktā personas datu apstrāde

SI INTERIOR SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40203271512, juridiskā adrese – Matīsa iela 89A-35, Rīga, LV-1009, kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā. Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.

Zemāk Jūs varat plašāk iepazīties ar SI AGENCY īstenoto Privātuma politiku.
 
1. Vispārīgie noteikumi
 
“SI INTERIOR" SIA (turpmāk – “SI AGENCY” un/vai “Mēs”). SI AGENCY ir svarīgas personu privātuma aizsardzība. Mēs ieguldām resursus un savā ikdienas darbībā rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.
Šīs politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā SI AGENCY rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus, proti, palīdzēt saprast kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.
Apstrādājot personas datus, SI AGENCY ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī seko līdzi labās prakses piemēru attīstībai.
Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādā SI AGENCY. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, esam izstrādājuši atsevišķi saistošu informāciju, ar kuru var iepazīties attiecīgajos posmos.
Šo Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:

 • Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu.

 • Anonimizēti dati – informācija, kas vairs nav attiecināma uz fizisku personu, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no personas datu kopas.

 • Pakalpojumi – jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko SI AGENCY piedāvā un sniedz attālināti vai klātienē.


2. Kā SI AGENCY iegūst Personas datus
 
Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no darījuma satura, tostarp pieteiktā vai izmantotā Pakalpojuma.
Personas datus varam saņemt dažādos veidos, tai skaitā:

 • dati tiek radīti, apmeklējot vai lietojot SI AGENCY mājas lapu.

 • apmeklējot SI AGENCY mājas lapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko tiek sniegta informācija mājas lapas apmeklējuma laikā. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama šīs politikas 8. punktā.


3. Kādus Personas datus SI AGENCY iegūst
 
Personas pamatdati. Personu identificējošie dati, tai skaitā, kontaktu un komunikācijas dati:

 • fizisko personu identificējoša informācija;

 • fiziskas personas kontaktinformācija;

 • netiešie identifikācijas dati.


4. Kā SI AGENCY izmanto Personas datus
 
SI AGENCY apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu Pakalpojumus, efektīvu apkalpošanu, sadarbību un citas ar SI AGENCY darbību saistītās darījumu un sociālas aktivitātes.
Personas datu drošības nolūkos, lai izvairītos no atkārtotas identifikācijas, dodam priekšroku Anonimizētu datu apstrādei. Tomēr sniegtā Pakalpojuma, sadarbības vai pasākuma būtība bieži vien rada nepieciešamību apstrādāt identificējamas Personas datus.
Lai veicinātu Pakalpojumu attīstību vai veiktu cita veida novērtējumu, SI AGENCY apkopo statistiku.
SI AGENCY apstrādā Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, SI AGENCY leģitīmām interesēm, piemēram:

 • pakalpojumu kvalitātes kontrolei un viedokļa noskaidrošanai. Mērķis attiecas uz darbībām, ko nepieciešams veikt, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti, tai skaitā sekotu līdzi tīmekļa darbībai u.tml. Apstrādi veicam uz likuma pamata.

 • pakalpojumu sniegšanai. Mērķis attiecas uz pakalpojumu sniegšanu. Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas SI AGENCY pakalpojumu izmantošanas iespējas, SI AGENCY ar klientu var sazināties. Piemēram, izsūtīt klientam informatīvu ziņu ar īsziņas vai e-pasta starpniecību, veikt informatīvu zvanu u.tml, katrā gadījumā izvērtējot piemērotāko saziņas veidu. Apstrādi veicam uz likuma pamata.

 • komersanta un trešo personu (sadarbības partneru) piedāvājumu vadība. Mērķis attiecas uz pasākumiem, kas tiek veikti, lai nodrošinātu personām informāciju par pakalpojumiem un produktiem, tai skaitā tiešās tirgvedības ietvaros. Piemēram, klientam var tikt izsūtīta informatīva ziņa e-pastā vai citā kanālā, katrā gadījumā izvērtējot piemērotāko saziņas veidu. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses un datu subjekta sniegtas piekrišanas pamata.

Jebkurā no minētajiem gadījumiem SI AGENCY apstrādā Personas datus tikai, ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

5. Kā SI AGENCY aizsargā Personas datus
 
Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos, nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.

6. Kam SI AGENCY var sniegt Personas datus
 
Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, SI AGENCY var rasties nepieciešamība sniegt Personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

 • sadarbības partneri. Komersanti, ar kuriem SI INTERIOR, SIA noslēguši sadarbības līgumus un pastāv savstarpējas saistības. Tāpat, pakalpojumu nodrošināšanai (t.sk. mēbeļu vai apgaismojuma ražotājus pārstāvjiem u.tml.), piegādes nodrošināšanai (t.sk. rēķinu izdruka u.c., tostarp kurjeri, pasta pakalpojumu sniedzējiem u.tml.), pilnvarniekam izsniegtās pilnvaras ietvaros.

 
Apstrādājam arī Anonimizētus datus, kas nav saistīti ar specifisku fizisku personu un nedod iespēju identificēt datu subjektu. Šādi dati var tik izmantoti citiem mērķiem un nodoti citām personām.
SI AGENCY nodrošina Personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
SI AGENCY apstrādā Personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

7. Cik ilgi SI AGENCY glabā datus
 
Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams konkrētam mērķim, lai izpildītu saistības un ievērotu tiesiskās datu apstrādes prasības. Piemēram, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, glabā pakalpojumu rēķinus 5 gadus, kā to nosaka likums “Par grāmatvedību”), kamēr spēkā ir klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei. Attiecīgi izbeidzoties šiem apstākļiem (iestājoties termiņam), Klienta personas dati tiek dzēsti.
Anonimizētu datu glabāšanai tiešā veidā ierobežojumi nav piemērojami, taču arī tos glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.

8. Kā SI AGENCY lieto sīkdatnes
 
Līdzīgi kā citās mājas lapās, arī SI AGENCY mājas lapā var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija.
Sīkdatnes ļauj pielāgot SI AGENCY mājas lapu apmeklētāja vajadzībām un ērtībām (tostarp balstoties uz statistikas datiem, kas ievākti apkopotā veidā, tieši neidentificējot gala ierīces lietotāju). Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama SI AGENCY Sīkdatņu izmantošanas noteikumos, kas pieejami SI AGENCY mājas lapā www.siagency.eu
Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, personai jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka nevarēsim šo Pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā kā iepriekš.

9. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi
 
Datu subjektam ir tiesības:

 • iepazīties ar informāciju, kādu SI AGENCY par viņu glabā, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības. Informāciju par sevi var iegūt jebkurā SI AGENCY nodrošinātajā kanālā, kas dod iespēju identificēt personu, tai skaitā, piemēram, sazinoties ar SI AGENCY pa e-pastu: e-pasta adrese – ss@siagency.eu, vai pa tālruni – +37127865131

 • pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu/procesu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību;

 • pieprasīt apstrādē esošo personas datu kopiju, ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības. Jāpatur prātā tas, ka par visām papildus kopijām, ko pieprasa datu subjekts, SI AGENCY var iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām;

 • jebkurā brīdī vieglā veidā atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piemēram, atsaukums aktuālo ziņu saņemšanai nozīmēs, ka vairs netiks piegādāti jaunumi vai citas aktualitātes. Būtiski atcerēties, ka šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta līdz atsaukumam, likumīgumu;

 • jebkurā brīdī un bez maksas iebilst pret savu datu apstrādi, ko veicam tiešās tirgvedības nolūkos, tostarp profilēšanai, ciktāl tā saistīta ar šādu tiešo tirgvedību, neatkarīgi no tā, vai tā ir sākotnējā vai turpmākā apstrāde.

 • sazināties ar SI AGENCY un tirgus uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo Privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie SI AGENCY, lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā).


SI AGENCY datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Iesniegumu var iesniegt attālināti, nodrošinot iespēju sevi identificēt kā konkrētu personas datu subjektu un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu.
Datu subjektam ir pienākums:

 • saprātīgā laika periodā sniegt SI AGENCY informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. SI AGENCY ir svarīgi, ka SI AGENCY rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;

 • nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu. Tas nepieciešams konkrētās personas un citu personu datu aizsardzībai, lai būtu skaidrs, ka tieši šī persona ir Personas datu subjekts un, ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības. Piemēram, kad persona vēlas noskaidrot ziņas par sevi, atsūtot SI AGENCY pieprasījumu. Šādā gadījumā SI AGENCY ir svarīgi pārliecināties, ka tieši šī persona ir šo pieprasījumu iesniegusi. Attiecīgi, varam lūgt sniegt papildu identificējošu informāciju. Tomēr, ja persona nebūs sniegusi papildu informāciju un/vai SI AGENCY būs šaubas par pieprasītāja identitāti, tad Personas datu aizsardzības nolūkos (lai tie netiktu izpausti trešajām personām) varam atlikt pieprasījuma izskatīšanu līdz brīdim, kad būsim pārliecināti par to, ka tieši šī persona pieprasījusi minētās ziņas;

 • jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemama SI AGENCY sniegto pakalpojumu sastāvdaļa. SI AGENCY sagaida, ka dati, kas SI AGENCY tiek sniegti, neskar citu personu intereses. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem personai ir iespēja dot piekļuvi vai kopīgi ar citu personu izmantot savus Pakalpojumus, tā ir atbildīga par šo personu informēšanu par konkrēto procesu ietvaros veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām. Gadījumos, kad dati tiešā veidā attiecas uz citu personu (datu subjektu maiņas gadījumā), personai ir pienākums bez kavēšanās Mūs par to informēt.


10. Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā
 
Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama SI AGENCY saziņas kanālos, tostarp SI AGENCY mājas lapā www.siagency.eu. Kad veiksim izmaiņas šajā politikā, par to informēsim ar paziņojumu SI AGENCY mājas lapā.

11. Kā sazināties ar SI AGENCY
 
Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, aicinām ar SI AGENCY sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju vai, sazinoties ar SI AGENCY datu aizsardzības speciālistu.
“SI INTERIOR” SIA, Matīsa iela 89A-35, Rīga
SI AGENCY tālrunis: +371 27865131
e-pasts: ss@siagency.eu
Personas datu aizsardzības speciālists: e-pasta adrese – ss@siagency.eu, tālrunis – +37127865131.
Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.
 
12. Kā sazināties ar Datu valsts inspekciju
 
SI AGENCY nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstoši normatīvo aktu augstākajiem standartiem un jebkura iebilduma gadījumā SI AGENCY veiks visas lietderīgās darbības, lai rastu risinājumu. Tomēr, ja tas datu subjekta ieskatā neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011. Plašāka informācija pieejama: tīmekļa vietnē: www.dvi.gov.lv.


Redakcija aktualizēta 30.05.2023.

bottom of page